Language and culture exchange at Quoc Hoc Hue High School in Vietnam

โพสต์24 ธ.ค. 2558 18:39โดยPRASERT CHAISANG   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2559 19:58 โดย สัมภาษณ์ สิมเสมอ ]
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จ.อุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากโรงเรียนก๊วกฮ่อกเฮ๋ว จ.เทือเที่ยนเฮ๋ว ประเทศเวียดนาม ให้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม กีฬา เทคโนโลยี  ตามข้อตกลงในการทำสัญญา MOU ที่ได้ประชุมร่วมกันก่อนหน้านี้(เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558)  ซึ่งมีมติร่วมกันที่จะจัดกิจกรรมเริ่มต้นคือ การส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์   โดย  ดร.ประยงค์  แก่นลา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช พร้อมครู 2 ท่านและนักเรียน 10 คน  ได้ออกเดินทางเพื่อเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 14 - 17 พ.ค.2558 เป็นครั้งที่ 1  โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างเครือข่ายสถาบันทางการศึกษาในต่างประเทศร่วมพัฒนาทางการศึกษาและวัฒนธรรม


Comments